Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Wat als je goed kunt leren maar te weinig ondersteuning krijgt?Met de subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school verbeteren voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten.

Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen in het vo.

Voorwaarden voor deelname aan de regeling (deels, klik deze link voor de gehele tekst)

 • Een programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het vo volgen.
 • De aanvraagperiode wordt ingediend tussen 20 februari tot en met 30 april 2022. Op 20 februari vindt u het aanvraagformulier op deze pagina.

Inhoud doorstroomprogramma

Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen:

 1. Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.
 2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
 3. Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het:
 • vergroten van ouderbetrokkenheid;
 • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
 • versterken van sociale vaardigheden;
 • het begeleiden bij de schoolkeuze;
 • brede loopbaanoriëntatie.

De all-in one mentormethode Studielift123 van Studielift is uitgebreid met een junior-variant voor groep 8-leerlingen, waardoor deze tezamen passen binnen deze subsidieregeling. De methode richt zich zowel op de leerlijn cognitieve vaardigheden versterken, als op metacognitieve vaardigheden versterken en het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie.


Bron: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo en https://wetten.overheid.nl/BWBR0039721/2021-12-11

Het aanbod van de methodes Studielift123 richt zich op drie pijlers:

Cognitieve vaardigheden - - hebben te maken met de mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn o.a. taal, rekenen, lezen, schrijven, plannen maken, probleemoplossend vermogen, initiatieven nemen en het vermogen om informatie (kortdurend) op te slaan .

Vanuit de lessen Studielift123-junior gaan leerlingen in groep 8 kennismaken met vaardigheden als agendabeheer, plannen, focuslezen, hoofd- en bijzaken uit tekst halen, mindmappen en woorden & begrippen leren.

Deze vaardigheden worden in de methode vanaf de brugklas verder opgepakt en uitgebreid, zodat leerlingen vanaf groep 8 tot en met de brugklas en verder schoolbreed worden ondersteund in de cognitieve vaardigheden die nodig zijn om het maximale leerrendement uit leerlingen te halen.

 


Metacognitieve vaardigheden
zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Dit betekent fouten kunnen herstellen maar ook plannen (hoe te handelen).

Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?).

Vanuit de lessen Studielift123-junior maken leerlingen een verdieping op de hierboven genoemde cognitieve vaardigheden, die vervolgens in de brugklas weer verder worden opgepakt en uitgebreid.

Het aanleren van metacognitieve vaardigheden kan het beste worden  geïntegreerd met een concrete leertaak, zodat het duidelijk is voor de leerling  ‘wat’ je ‘wanneer’ moet doen en ‘hoe’ je dat doet.

Daarnaast dient het aanleren van metacognitieve vaardigheden over een langere periode te gebeuren om een (langdurig) effect te bewerkstelligen.

Daarom is er gekozen om vanaf de brugklas een all-in one mentormethode aan te bieden, zodat ook na het brugjaar verbreding en verdieping van vaardigheden kan worden aangeboden.

Implementatie vindt plaats d.m.v. het trainen van zowel mentoren als vakdocenten, zodat de vaardigheden direct tijdens de reguliere lessen ingetraind kunnen worden.

 

Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij de (leer)ontwikkeling van onze jeugd.

Binnen de leerlijn ‘omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie’ vind je binnen de methode Studielift123-junior lessen op het gebied van:

 • vergroten van ouderbetrokkenheid (zie onderdeel hieronder);
 • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
 • versterken van sociale vaardigheden;

Een grotere ouderbetrokkenheid betekent direct een bredere ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben om op het juiste niveau door te stromen naar het vo.

Denk bij ouderbetrokkenheid aan het samen inrichten van een prikkelvrije huiswerkplek, zodat schoolspullen makkelijker overzichtelijk blijven. Ook kunnen ouders helpen en ondersteunen bij het leren plannen van huiswerk en het de eerste stappen bij het leren voor toetsen.

Aanvraag (online) presentatie voor schoolteams